K.Szymanowski


Documents


shim06m.jpg (3042 bytes) shim06_1m.jpg (3034 bytes) The Certificate of
K.Szymanowski's christening
shim05m.jpg (2813 bytes) The Certificate of recognition
K.Szymanowski's nobility
shim03m.jpg (2887 bytes) shim03_1m.jpg (2573 bytes) The Certificate of
K.Szymanowski's
finishing
Elisavetgrad school
shim04m.jpg (2695 bytes) K.Szymanowski's Certificate
of exempting from
military service