Exposition


Pupils


neig17.jpg (47077 bytes) neig45.jpg (28184 bytes)
Svyatoslav Rihter Emil Gilels Vladimir Krajnev

Anatoliy Vedernikov Eugeniy Malinin Julian Gutman and Anton Ginzburg

Vera Gornostaeva Valeriy Voskobojnikov Isaak Zetel

Eugeniy Liberman Valeriy Kastelskiy Lev Naumov

neig21.jpg (22907 bytes)
Albert Tarakanov Gerard Fremi